Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh được diễn ra ở hai mức độ:- Tư vấn sơ bộ: loại này đơn giản có thể thực hiện ở nhiều trường vì không đòi hỏi phải có thiết bị, các phương tiện kỹ thuật. Việc chẩn đoán những phẩm chất nhân cách của học sinh cũng không cần đòi hỏi phải...
Nhà nước ta luôn nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế...
Nền kinh tế của mỗi quốc gia có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Mỗi ngành đều có một vị trí quan trọng. Chính vì vây, cần phải bỏ vốn để xây dựng các trường đại học với các lĩnh vực khác nhau, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để đáp ứng được nhu...
Một số biện pháp cụ thể đối với lao động nghỉ chờ việc _ Đối với các DN: Trong hoạch định chiến lược đổi mới công nghệ (bao gồm cả công nghệ qui trình, công nghệ sản phẩm và công nghệ quản lý) để phát triển sản xuất - kinh doanh cần thiết đề ra các phương án, giải pháp...
Mục đích của mọi cuộc phỏng vấn là để có lời mời - một lời mời làm việc hoặc một lời mời cho buổi phỏng vấn tiếp theo. Mục tiêu của bạn trong cuộc phỏng vấn đầu tiên là v.ng phỏng vấn thứ hai. Thường th. việc trúng tuyển ngay sau lần phỏng vấn đầu tiên là rất h.n hữu,...