Đồng Nai phát triển nhanh các ngành công nghệ cao và chuyển giao công nghệ

0
845

Thế mạnh của Vùng ĐNB nói chung và Đồng Nai nói riêng là phát triển các

ngành kinh tế hiện nhanh bằng cách tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới, để phát huy được lợi thế này, Đồng Nai phải tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong thu hút đầu tư nước ngoài, trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực, từ đó có điều kiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ tương đương với các nước trong khu vực, đồng thời phát triển nhanh các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Đầu tư có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT – XH để đa dạng hóa mô hình tạo việc làm, chú ý tạo việc làm tại chỗ trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, ổn định trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, phải phát triển các ngành khoa học kỹ thuật cao để thu hút lao động có chất lượng để tăng thu nhập và khuyến khích người lao động có ý thức nâng cao trình độ. Đây là một trong những yếu tố tạo sự ổn định và phát triển bền vững đối với lao động và việc làm. Với lợi thế gần trung tâm đào tạo và khoa học – công nghệ, cho phép Đồng Nai phát triển các ngành sử dụng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, từ đó xác lập cơ cấu kinh tế hiện đại.

Đổi mới công nghệ, sử dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ, khuyến khích phát triển hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh sản phẩm mới, công nghệ mới, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp nông thôn,¼Ưu tiên phát triển nhanh các ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ mới nhất, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của Tỉnh và vùng ĐNB là trung tâm công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học – công nghệ. Phát triển công nghệ thông tin, nhất là công nghệ phần mềm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành trong hội nhập. Phát triển nhanh các ngành công nghiệp sinh học (công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược phẩm, hóa chất, công nghiệp môi trường,¼), các ngành công nghiệp vật liệu mới, công nghệ nano, tăng nhanh các ngành công nghiệp, dịch vụ giá trị gia tăng cao. Tỉnh cần tập

 

68

 

trung đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với những ngành có lợi thế, quá trình phát

triển các ngành này gắn chặt với quá trình phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cho quá trình phát triển các ngành kinh tế có trình độ công nghệ hiện đại. Với trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến là động lực cơ bản thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.