Chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đồng bằng Sông Cửu Long

0
586

Chất lượng, mặc dù có rất nhiều định nghĩa về chất lượng trong giáo dục đại học, và vẫn còn nhiều cuộc bàn luận về vấn đề này, nhưng khái niệm về chất lượng giáo dục đại học được chấp nhận là một khái niệm mang tính tương đối rộng, đa chiều, là tuân theo các chuẩn quy định và đạt được các mục tiêu đề ra.

Đảm bảo chất lượng, là quá trình xảy ra trước và trong khi thực hiện. Mối quan tâm của nó là phòng chống những sai phạm có thể xảy ra ngay từ bước đầu tiên. Chất lượng của sản phẩm được thiết kế ngay trong quá trình sản xuất ra nó từ khâu đầu đến khâu cuối theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đảm bảo không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào. ĐBCL ph n lớn là trách nhiệm của người lao động, thường làm việc trong các đơn vị độc lập hơn là trách nhiệm của thanh tra viên, mặc dù thanh tra cũng có thể có vai trò nhất định trong ĐBCL.

ĐBCL có sự phối hợp giữa người quản lý và người thừa hành, giữa cấp trên và cấp dưới. ĐBCL phòng ngừa sai sót bằng những những quy định, quy chế nhất định. Như vậy chất lượng được thiết kế trước và trong quá trình thực hiện. Khác với kiểm soát chất lượng là đến công đoạn cuối cùng mới kiểm tra, đánh giá. ĐBCL phòng chống sai phạm ngay từ lúc đầu tiên; đảm bảo sao cho không có phế phẩm nên trách nhiệm ĐBCL là của chính người lao động bằng cách tuân thủ các qui trình được đặt ra ngay từ đầu.

Trong môi trường kinh doanh, ĐBCL được xem là một quá trình “nơi mà một nhà sản xuất đảm bảo với khách hàng là sản phẩm hay dịch vụ của mình luôn đáp ứng được các chuẩn mực”. Trong bối cảnh về sứ mạng và tầm nhìn của các trường đại học, ĐBCL nghĩa là quy trình đảm bảo rằng các h oạt động thực tiễn, các nguyên tắc hay hành động đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực chính như giảng dạy, học tập, nghiên cứu và các dịch vụ cộng đồng. Mục tiêu tổng quát là liên tục đẩy mạnh và cải tiến chất lượn g chương trình, cách phân phối chương trình và trang thiết bị hỗ trợ¼